Stichting KLABU Foundation is qualified as a Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI - or Public Benefit Organisation) by the Dutch Tax Authority since at least 90% of our efforts are focused on the general good. This leads to a number of tax advantages including that natural and legal persons making donations to KLABU Foundation may deduct their gifts from their Dutch income tax or corporate income tax. 

Below is the information that we are required to publish as a ANBI. This information is in Dutch. For relevant information in English, please contact us or see our FAQ webpage.

 

Naam, RSIN, contactgegevens

Naam: Stichting KLABU Foundation

RSIN: 858181228

Adres: Vredenburgersteeg 13, 1012 DZ Amsterdam, Nederland

Contact: info@klabu.org

Doelstelling

Stichting KLABU Foundation (hierna: ‘KLABU Foundation’) faciliteert sport en spel met en voor jonge vluchtelingen.

Dit doet KLABU Foundation vooral in vluchtelingenkampen door met vluchtelingen, locals en andere organisaties sportclubs op te zetten die voorzien in de behoefte aan sportmateriaal en –faciliteiten. 

In algemene zin is de doelstelling van KLABU Foundation het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder het ondersteunen van kwetsbare groepen als vluchtelingen, ontheemden, asielzoekers, staatlozen en migranten; en alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het doel. 

Financiële support ontvangt KLABU Foundation van organisaties en individuele donateurs. Daarnaast ontvangt KLABU Foundation support van KLABU B.V., de sociale onderneming die (sport)kleding, (sport)kledingaccessoires en andere producten ontwikkelt en verkoopt aan het algemene publiek voor fondsenwerving en bewustwording. 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: de heer J.H.C. (Jan) van Hövell

Penningmeester: de heer M. (Machiel) Salomons

Secretaris: mevrouw C.C. (Charlotte) Jongejan

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van KLABU Foundation ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid van KLABU Foundation is er overigens op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Activiteitenverslag

KLABU Foundation heeft haar eerste project uitgevoerd in vluchtelingen-nederzetting Kalobeyei Integrated Settlement in Kenia. Sinds januari 2019 staat daar een goed functionerende sportclub die inmiddels meer dan 10.000 jonge vluchtelingen aan het sporten heeft geholpen. Vervolgprojecten in Kalobeyei en op andere plaatsen zijn in voorbereiding.

In mei 2019 lanceerde KLABU Foundation, met de hulp van vele betrokken individuen en organisaties, een eerste campagne om fondsen te werven voor haar doelstellingen. Met de campagne wilde KLABU Foundation ook aandacht vragen voor jonge vluchtelingen. Nieuwe campagnes zijn in voorbereiding. 

Administratieve organisatie

De boekhouding wordt uitgevoerd door het bestuur van KLABU Foundation. UWBS Financial Services B.V. stelde de jaarstukken op in 2018 en 2019. Op grond van een nieuwe samenwerking voert Numblees B.V. de boekhouding uit vanaf 2020 en stelt Numblees ook de nieuwe jaarstukken op. 

Verkorte staat van baten en lasten over boekjaar 2019

  • Baten: €177.110
  • Doeluitgaven: €120.482
  • Kosten voor organisatie, kantoor, administratie en andere bedrijfskosten: €57.724
  • Resultaat: -€1.096

Balans per 31 december 2019

Activa

  • Materiële vaste activa: €1.028
  • Voorraden: €17.614
  • Vorderingen: €12.486
  • Liquide middelen: €11.778
Totaal: €42.906

 

Passiva

  • Bedrijfsvermogen: €17.848
  • Kortlopende schulden: €25.058

Totaal: €42.906

Voorgenomen bestedingen in 2020

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2020 €300.000 bedragen voor de uitvoering van vervolgprojecten in vluchtelingenkampen.